o leasingu

Leasing jest formą umowy cywilno-prawnej w której jedna ze stron umowy przekazuje drugiej stronie prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe).

Rodzaje leasingu

Leasing operacyjny jest to czasowe przekazanie w użytkowanie dobra inwestycyjnego. Czas ten jest z reguły krótszy niż okres normatywnego zużycia leasingowanej rzeczy. Raty leasingowe stanowią dla leasingobiorcy koszt uzyskania przychodów, natomiast przedmiot leasingu nie podlega u niego amortyzacji. W umowie leasingu operacyjnego leasingobiorca może mieć możliwość zakupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy, za określoną z góry wartość końcową.

Leasing finansowy, kapitałowy charakteryzuje się na oddaniu rzeczy w użytkowanie, w zamian za raty leasingowe. Przedmiot leasingu jest własnością finansującego, amortyzuje go leasingobiorca, a przeniesienie tytułu własności może być zagwarantowane w umowie. Firma zwiększa więc wartość swojego majątku, nie ponosząc dodatkowych kosztów po zakończeniu umowy, natomiast zwiększona forma amortyzacji pozwala regulować jej koszty i dochody. 

Leasing zwrotny występuje, gdy firma posiada liczne środki trwałe ale nie posiada gotówki, której potrzebuje; może wtedy oddać część majątku trwałego firmie leasingowej, w zamian za gotówkę i wziąć te środki w leasing, dzięki temu firma ma jednorazowy przypływ gotówki.

Pożyczka leasingowa pod dotację – finansowanie przedmiotów leasingu na potrzeby projektów dotowanych ze środków publicznych.

 

Call Now ButtonSkontaktuj się z nami!