O leasingu


Leasing jest formą umowy cywilno prawnej w której jedna ze stron umowy przekazuje drugiej stronie prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe).

Rodzaje leasingu.

Leasing bezpośredni istnieje wówczas, gdy producent zawiera umowę bezpośrednio z użytkownikiem. Leasing pośredni ma miejsce, gdy w transakcji uczestniczą więcej niż dwie strony, tzn. między producentem a użytkownikiem występuje wyspecjalizowane przedsiębiorstwo leasingowe.

Za użytkowanie obiektu leasingobiorca płaci w określonych terminach raty leasingowe składające się z dwóch części: składnika kapitałowego odzwierciedlającego wartość użytkowanego obiektu przypadającego na okres leasingu i składnika odsetkowego, stanowiącego wynagrodzenie dla leasingodawcy.

Leasing operacyjny jest to czasowe przekazanie w użytkowanie dobra inwestycyjnego. Czas ten jest z reguły krótszy niż okres normatywnego zużycia leasingowanej rzeczy. Raty leasingowe stanowią dla leasingobiorcy koszt uzyskania przychodów, natomiast przedmiot leasingu nie podlega u niego amortyzacji. W umowie leasingu operacyjnego leasingobiorca może mieć możliwość zakupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy, za określoną z góry wartość końcową powiększoną o podatek od towarów i usług.

Leasing finansowy, kapitałowy charakteryzuje się na oddaniu rzeczy w użytkowanie, w zamian za raty leasingowe. Przedmiot leasingu jest własnością finansującego, amortyzuje go leasingobiorca, a przeniesienie tytułu własności może być zagwarantowane w umowie. Firma zwiększa więc wartość swojego majątku, nie ponosząc dodatkowych kosztów po zakończeniu umowy, natomiast zwiększona forma amortyzacji pozwala regulować jej koszty i dochody. Leasing finansowy jak i operacyjny, charakteryzuje się tym, że zawiera klauzulę opcji na sprzedaż przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu umowy. Oznacza to, iż korzystający ma prawo wykupu (przeniesienia własności) rzeczy oddanej mu w leasing. Leasing finansowy jest podobny do kredytu lub pożyczki, gdzie przedmiotem "pożyczki" jest środek trwały, a nie gotówka.
W leasingu finansowym rata leasingowa podzielona jest na część kapitałową i odsetkową.

Leasing zwrotny występuje, gdy firma posiada liczne środki trwałe ale nie posiada gotówki, której potrzebuje; może wtedy oddać część majątku trwałego firmie leasingowej, w zamian za gotówkę i wziąć te środki w leasing, dzięki temu firma ma jednorazowy zastrzyk gotówki.

Leasing konsumencki, zwany też prywatnym, przeznaczony dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Strona główna / O firmie / O Leasingu / Kontakt

© Copyright 2013. Wszystkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności